Obchodné podmienky internetového obchodu sk.carmager.com

Obsah

Internetový obchod sk.carmager.com dbá na práva spotrebiteľa. Spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu vyplývajú zo zákona o ochrane spotrebiteľa. Ustanovenia zmlúv, ktoré sú pre spotrebiteľa menej výhodné, ako ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa, sú neplatné a miesto nich sa použijú ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa. Preto ustanovenia týchto Obchodných podmienok nemajú za účel vylučovať ani neobmedzujú práva spotrebiteľov, ktoré im patria podľa záväzných právnych predpisov a akékoľvek prípadné pochybnosti by mali byť vysvetlené v prospech spotrebiteľa. V prípade, že ustanovenia týchto Obchodných podmienok nie sú v súlade s vyššie uvedenými zákonmi, majú prednosť tieto zákony a treba ich uplatňovať.

1
Všeobecné ustanovenia
1.1
Internetový obchod dostupný na internetovej adrese sk.carmager.com je vedený:

Marcinom Błahyjom a Piotrom Błahyjom, ktorí vedú spoločne združenie podnikateľov pod názvom MOSSA PIOTR BŁAHYJ, MARCIN BŁAHYJ SPOŁKA CYWILNA so sídlom v Toruni, zapísané do Centrálneho registra hospodárskej činnosti vedeného ministrom zodpovedným za ekonomiku, ktoré má: adresu miesta podnikania a adresu pre doručovanie: ul. Barwna 53, 87-100 Toruň, Poľsko, DIČ PL: 8792554728, IČ: 340440230, adresa elektronickej pošty: kontakt.sk@carmager.com.
1.2
Tieto Obchodné podmienky sú určené ako pre spotrebiteľov, tak aj pre podnikateľov využívajúcich Internetový obchod.
1.3
Vymedzenie pojmov:
 1. Pracovný deň – jeden deň od pondelka do piatku, s výnimkou štátnych sviatkov.
 2. Registračný formulár – formulár dostupný v Internetovom obchode umožňujúci vytvoriť Účet.
 3. Objednávkový formulár – Elektronická služba, interaktívny formulár dostupný v Internetovom obchode, ktorý umožňuje zadať Objednávku.
 4. Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej osobitné ustanovenia udeľujú právnu spôsobilosť, ktorá zadáva Objednávku v rámci Internetového obchodu.
 5. Občiansky zákonník – zákon o občianskom zákonníku z 23. apríla 1964 (Zb. Zák. 1964 č. 16, pol. 93, v znení neskorších predpisov).
 6. Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá vykonáva s podnikateľom právny úkon, ktorý nie je priamo spojený s jej ekonomickou alebo profesijnou činnosťou.
 7. Účet – Elektronická služba, označený individuálnym menom (prihlasovacím menom) a heslom súbor zdrojov v informačnom systéme Poskytovateľa, v ktorom sa zhromažďujú údaje uvedené Odberateľom a informácie o ním zadaných Objednávkach v Internetovom obchode.
 8. Newsletter – Elektronická služba, elektronická distribučná služba poskytovaná Poskytovateľom prostredníctvom elektronickej e-mailovej pošty, ktorá umožňuje všetkým Odberateľom, ktorí ju používajú, automaticky prijímať od Poskytovateľa cyklický obsah nasledujúcich vydaní Newslettera, ktorý obsahuje informácie o výrobcovi, novinkách a akciách v Internetovom obchode.
 9. Výrobok; Tovar – hnuteľný predmet dostupný v Internetovom obchode, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predajcom.
 10. Individuálny podnikateľ – fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jej ekonomickou činnosťou, ak zo znenia tejto zmluvy vyplýva, že táto nemá pre ňu profesijnú povahu, ktorá vyplýva najmä z predmetu jej ekonomickej činnosti, sprístupneného na základe ustanovení o Centrálnom registri a informáciách o ekonomickej činnosti
 11. Obchodné podmienky – tieto obchodné podmienky Internetového obchodu.
 12. GDPR – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ. L. z 2016 r., č. 119, str. 1, s neskoršou novelizáciou);
 13. Internetový obchod (Obchod) – internetový obchod Poskytovateľa dostupný na internetovej adrese: sk.carmager.com.
 14. Predajca; Poskytovateľ – Marcin Błahyj a Piotr Błahyj, ktorí vedú spoločne združenie podnikateľov pod názvom MOSSA PIOTR BŁAHYJ, MARCIN BŁAHYJ SPOŁKA CYWILNA SO SÍDLOM V TORUNI, zapísané do Centrálneho registra hospodárskej činnosti vedeného ministrom zodpovedným za ekonomiku, ktoré má: adresu miesta podnikania a adresu pre doručovanie: ul. Barwna 53, 87-100 Toruň, Poľsko, DIČ PL: 8792554728, IČ: 340440230, adresa elektronickej pošty: kontakt.sk@carmager.com.
 15. Kúpna zmluva – kúpna zmluva Výrobku uzatváraná alebo uzatvorená medzi Zákazníkom a Predajcom prostredníctvom Internetového obchodu.
 16. Elektronická služba – služba poskytovaná elektronicky Poskytovateľom Odberateľovi prostredníctvom Internetového obchodu.
 17. Odberateľ – fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná jednotka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej osobitné ustanovenia udeľujú právnu spôsobilosť, používajúca, alebo ktorá chce používať Elektronickou službu.
 18. Zákon o ochrane spotrebiteľa – zákon z 30. mája 2014 o ochrane spotrebiteľa (Zb. Zák. 2014 pol. 827 s novelizáciou)
 19. Objednávka – vyhlásenie o vôli Zákazníka podávané prostredníctvom Objednávkového formulára a smerujúce priamo k uzavretiu zmluvy.
2
Elektronické služby v internetovom obchode
2.1
V Internetovom obchode sú dostupné nasledujúce Elektronické služby: Účet, Objednávkový formulár a Newsletter.
2.1.1
Účet – použitie účtu je možné okamžite po tom, čo Odberateľ dokončí tri po sebe idúce kroky – (1) vyplnenie Registračného formulára, (2) akceptáciu Obchodných podmienok a politiky ochrany osobných údajov (3) kliknutie na pole „Zaregistrovať účet“. Účet pre Odberateľa sa tiež tvorí automaticky počas postupu zadávania Objednávky v súlade s bodom 2.1.2. Obchodných podmienok, ak Odberateľ ešte nemal účet v okamihu zadávania Objednávky. Vlastnenie účtu je potrebné na prijatie a spracovanie Objednávky Internetovým obchodom. V Registračnom formulári je nevyhnutné, aby Odberateľ uviedol nasledovné údaje Odberateľa: meno a priezvisko/názov firmy, adresa elektronickej pošty a heslo. Účet je založený výhradne na účely spracovania Objednávok zadávaných v Internetovom obchode a najmä umožňuje kontrolu stavu a histórie jednotlivých Objednávok. Informácia o založení Účtu bude zaslaná na adresu elektronickej pošty uvedenej Odberateľom.
2.1.1.1
Elektronická služba Účet sa poskytuje bezplatne na dobu neurčitú. Odberateľ má možnosť, kedykoľvek a bez uvedenia dôvodov, na odstránenie Účtu (odstúpenie od Účtu) zaslaním príslušnej žiadosti Poskytovateľovi, najmä prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: kontakt.sk@carmager.com alebo písomne na adresu: MOSSA, ul. Barwna 53, 87-100 Toruň, Poľsko.
2.1.2
Objednávkový formulár – používanie Objednávkového formuláre začína v okamihu pridania Zákazníkom prvého Výrobku do elektronického košíka v Internetovom obchode. K zadaní objednávky dôjde potom, čo zákazník dokončí celkom dva nasledujúce kroky – (1) po vyplnení Objednávkového formulára a (2) kliknutí na stránkach Internetového obchodu poľa „Objednávam s povinnosťou zaplatiť“ – do tohto okamihu existuje možnosť samostatnej modifikácie zavádzaných údajov (za týmto účelom je potrebné sa riadiť zobrazovanými správami a informáciami dostupnými na stránkach Internetového obchodu). V Objednávkovom formulári je nevyhnutné uvedenie Zákazníkom nasledujúcich údajov týkajúcich sa Zákazníka: meno a priezvisko/názov firmy, adresa (ulica, číslo orientačné/popisné, poštové smerovacie číslo, mesto, krajina), adresa elektronickej pošty, číslo kontaktného telefónu a údaje týkajúce sa Kúpnej zmluvy: Výrobok/y, množstvo Výrobku/ov, miesto a spôsob dodania, spôsob úhrady. V prípade Zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi je tiež nevyhnutné uvedenie názvy spoločnosti a čísla DIČ.
2.1.2.1
Elektronická služba Objednávkový formulár sa poskytuje bezplatne, má jednorazový charakter a končí v okamihu zadania Objednávky jeho prostredníctvom alebo okamihom skoršieho ukončenia zadávania Objednávky jeho prostredníctvom Odberateľom.
2.1.3
Newsletter – používanie Newslettera prebieha okamžite po zadaní e-mailovej adresy do poľa adresy elektronickej pošty, ktoré je umiestnené v zápätí stránok sk.carmager.com „Newsletter“, a je viditeľné na stránkach Internetového obchodu, a na ktorú sa majú zasielať ďalšie vydania Newslettera, a kliknutí na pole „Prihlásiť sa“. K odberu newslettera sa tiež môžete prihlásiť označením príslušného zaškrtávacieho políčka počas zakladania Účtu alebo zadávania objednávky – v okamihu vytvorenia Účtu a potvrdenia Užívateľom súhlasu so zasielaním Newslettera v podobe elektronickej správy, bude Odberateľ prihlásený k odberu Newslettera.
2.1.3.1
Elektronická služba Newsletter sa poskytuje bezplatne na dobu neurčitú. Odberateľ má možnosť, kedykoľvek a bez uvedenia dôvodov, odhlásiť sa z odberu Newslettera (zrušenie Newslettera) zaslaním príslušnej žiadosti Poskytovateľovi, najmä prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: kontakt.sk@carmager.com alebo písomne na adresu: MOSSA, ul. Barwna 53, 87-100 Toruň, Poľsko.
2.2
Technické požiadavky, ktoré sú nevyhnutné pre spoluprácu s ICT systémom, ktorý používa Poskytovateľ:
(1) počítač, notebook alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet;
(2) prístup k elektronickej pošte;
(3) internetový prehliadač:
 1. Chrome vo verzii 49 alebo novší so zapojenou službou JavaScript, alebo
 2. Firefox vo verzii 43 alebo novší so zapojenou službou JavaScript, alebo
 3. Microsoft Edge vo verzii 13 alebo novší so zapojenou službou JavaScript, alebo
 4. Opera vo verzii 36 alebo novší so zapojenou službou JavaScript, alebo
 5. Safari vo verzii 4 alebo novší so zapojenou službou JavaScript;
 6. zapnutie v internetovom prehliadači možnosti uloženia súborov Cookies a služby Javascript.
2.3
Odberateľ je povinný používať Internetový obchod v súlade so zákonom a dobrými mravmi s ohľadom na rešpektovanie osobných práv a autorských práv a duševného vlastníctva Poskytovateľa a tretích strán. Odberateľ je povinný zadávať údaje v súlade so skutočným stavom. Odberateľ má zákaz poskytovania obsahu protiprávnej povahy.
2.4
Poskytovateľ poskytuje Elektronické služby bez závad.
2.5
Spôsob reklamačného konania týkajúci sa Elektronických služieb: Reklamácie týkajúce sa poskytovania Elektronických služieb Poskytovateľom a ostatné reklamácie spojené s činnosťou Internetového obchodu (okrem postupu reklamácie Výrobku, ktorá bola uvedená v bode 6 Obchodných podmienok) môže Odberateľ podávať napríklad:
 1. písomne na adresu: MOSSA, ul. Barwna 53, 87-100 Toruň, Poľsko;
 2. v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: kontakt.sk@carmager.com.
2.5.1
Odporúča sa, aby odberateľ v popise reklamácie uviedol: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä druhu a dáta výskytu nezrovnalosti; (2) požiadavky Odberateľa; a (3) kontaktné údaje podávajúceho reklamáciu – to uľahčí a zrýchli posúdenie reklamácie Poskytovateľom. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú iba podobu odporúčania a nemajú vplyv na účinnosť reklamácie podané spôsobom iným ako odporúčaný.
2.5.2
Poskytovateľ vybavuje reklamáciu okamžite, nie neskôr ako v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jej podania.
2.6
Na zabezpečenie bezpečnosti prenosu správ a údajov súvisiacich s poskytovanými v rámci Internetových stránok služieb, prijíma Poskytovateľ technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce stupňu ohrozenia bezpečnosti poskytovaných služieb, najmä opatrenia na zabránenie získavaniu a úpravám osobných údajov zasielaných po internete neoprávnenými osobami. Poskytovateľ informuje odberateľa na jeho žiadosť, v ním zvolenej podobe, o jednotlivých ohrozeniach spojených s používaním akýchkoľvek služieb poskytovaných elektronicky.
2.7
Odberateľ, ktorý používa Elektronickú službu Účtu, môže zverejňovať v Internetovom obchode hodnotenia.
2.8
Odberateľ môže tiež vyjadriť súhlas so sprístupnením hodnotenia subjektom akceptovaním špeciálneho poľa v čase podania objednávky. V prípade poskytnutia súhlasu zákazník súhlasí s prenosom osobných údajov, vrátane e-mailovej adresy a informácií o vykonanom nákupe a priebehu transakcie v Internetovom obchode nasledujúcom subjektom:
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA
za účelom získania hodnotenia o zakúpenom výrobku a/alebo Obchode a jeho zverejnenia na stránkach menovaných subjektov. Súhlas vyššie popísaným subjektom možno poskytnúť zakaždým pri podaní objednávky.
2.9
Ak hodnotenia zverejnené Odberateľom v Internetovom obchode predstavujú diela v zmysle zákona zo 4. februára 1994 o autorských právach a súvisiacich právach (konsolidovaný text Zb. zák. z roku 2006, č. 90, pol. 631 s novelizáciou), Odberateľ dobrovoľne zverejňuje hodnotenia v Internetovom obchode a v okamihu ich vyhotovenia (tiež v nedokončenej podobe) udeľuje Poskytovateľovi nevýhradnú, bezplatnú a neprenosnú licenciu na použitie Poskytovateľom týchto diel, čo zahŕňa najmä zverejnenie diel v Internetovom obchode, ako aj v iných publikáciách Poskytovateľa. Licencia sa udeľuje pre všetky oblasti použitia, ktoré sú známe v čase uzavretia zmluvy o poskytovaní služieb, najmä pre oblasti použitia stanovené v čl. 50 vyššie uvedeného zákona o autorských právach a právach s nim súvisiacich a:
 1. v oblasti nahrávania a rozmnožovania diela – vytváranie stanovenou technikou kópií diela, vrátane tlačiarenskej, reprografickej techniky, magnetického záznamu a digitálnej techniky;
 2. v oblasti obehu originálu alebo kópií, na ktorých je dielo zaznamenané – uvedenie do obehu, požičiavanie alebo prenájom originálu alebo kópií;
 3. v oblasti distribuovaní diela iným spôsobom ako stanoveným v písm. b) vyššie – verejné prevedenie, vystavenie, premietanie, reprodukovanie a prenos a ďalší prenos, a tiež verejné sprístupnenie diela takým spôsobom, aby k nemu mohol mať každý prístup na mieste a v čase sebou zvoleným.
2.10
Odberateľ prijíma na vedomie a akceptuje, že Internetový obchod nie je verejným fórom pre publikovanie akéhokoľvek obsahu, ale slúži k výmene skutočných a zákonných informácií (vrátane názorov, komentárov a hodnotení) týkajúcich sa Elektronických služieb alebo Výrobkov.
2.11
Poskytovateľ môže zbaviť alebo obmedziť Odberateľovi právo na používanie Elektronických služieb, s okamžitou účinnosťou, v prípade porušenia Obchodných podmienok Odberateľom, najmä, ak Odberateľ:
 1. uviedol počas registrácie Účtu v Internetovom obchode údaje, ktoré sú nepravdivé, nepresné alebo neaktuálne, zavádzajúce alebo porušujúce práva tretích strán;
 2. porušil osobné práva tretích strán prostredníctvom Internetového obchodu, najmä osobné práva iných zákazníkov Internetového obchodu;
 3. dopustil sa iného konania, ktoré Poskytovateľ uzná za správanie nezlučiteľné s platnými právnymi predpismi alebo všeobecnými pravidlami pre používanie internetovej siete alebo poškodzovanie dobrého mena Poskytovateľa.
2.12
Odberateľ sa zaväzuje najmä:
 1. neposkytovať a nešíriť obsah zakázaný právnymi predpismi, napr. obsah propagujúci násilie, znevažovanie alebo porušujúci osobnostné práva a iné práva tretích strán,
 2. používať Internetový obchod spôsobom nenarušujúcim jeho fungovanie, najmä použitím stanoveného softvéru alebo zariadenia,
 3. nevykonávať také činností ako: rozosielanie alebo umiestňovanie v rámci Internetového obchodu neobjednaných obchodných informácií (spam),
 4. používať Internetový obchod spôsobom neobťažujúcim iných zákazníkov;
 5. používať akékoľvek obsahy umiestnené v rámci Internetového obchodu iba v rozsahu vlastnej potreby,
 6. používať Internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade s predpismi platnými na území Poľskej republiky.
3
Podmienky uzatvárania kúpnej zmluvy
3.1
K uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predajcom dochádza po predchádzajúcom podaní Objednávky zo strany Zákazníka pomocou Objednávkového formulára v Internetovom obchode v súlade s bodom 2.1.2 Obchodných podmienok.
3.2
Uzavretie kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predajcom vyžaduje vlastnení Účtu Zákazníkom. Ak Zákazník podáva Objednávku a nemá Účet, k založeniu Účtu dochádza v rámci podávania Objednávky v súlade s bodom 2.1.1. Obchodných podmienok.
3.3
Cena Výrobku viditeľná na stránkach Internetového obchodu je uvedená v mene euro (EUR) a zahŕňa dane. O celkovej cene vrátane daní Výrobku, ktorý je predmetom Objednávky, ako aj o nákladoch na dodanie (vrátane poplatkov za dopravu, doručenie a poštových služieb) a iných nákladoch, a ak nie je možné určiť výšku týchto poplatkov – o povinnosti ich poistiť, je Zákazník informovaný na stránkach Internetového obchodu počas podávania Objednávky, vrátane okamihu, kedy Zákazník vyjadrí vôľu byť viazaný Kúpnou zmluvou.
3.4
Postup uzatvorenia kúpnej zmluvy v Internetovom obchode pomocou Objednávkového formulára:
 1. K uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predajcom dochádza po predchádzajúcom podaní Objednávky zo strany Zákazníka v Internetovom obchode v súlade s bodom 2.1.2 Obchodných podmienok.
 2. Po podaní Objednávky Predajca neodkladne potvrdzuje jej obdržanie a súčasne prijíma Objednávku na spracovanie. Potvrdenie obdržania Objednávky a jej prijatie na spracovanie prebieha zaslaním Predajcom Zákazníkovi príslušnej e-mailovej správy na uvedenú počas podávania Objednávky adresu elektronickej pošty Zákazníka, ktorá obsahuje aspoň vyhlásenie Predajcu o obdržaní Objednávky a o jej prijatí na spracovanie a potvrdenie o uzavretí Kúpnej zmluvy. V okamihu obdržania Zákazníkom vyššie uvedenej e-mailovej správy sa uzatvára Kúpna zmluva medzi Zákazníkom a Predajcom. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu jej plnenia.
3.5
Uloženie, zabezpečenie a poskytnutie Zákazníkovi obsahu uzatvorenej Kúpnej zmluvy prebieha (1) poskytnutím týchto Obchodných podmienok na stránkach Internetového obchodu a (2) zaslaním Zákazníkovi e-mailovej správy, o ktorej sa pojednáva v bode 3.4. Obchodných podmienok. Obsah Kúpnej zmluvy je navyše uložený a zabezpečený v informačnom systéme Internetového obchodu Predajcu.
4
Spôsoby a termíny platieb za výrobky
4.1
Predajca sprístupňuje Zákazníkovi nasledujúce spôsoby platieb z titulu Kúpnej zmluvy:
4.1.1
Elektronické platby a platby platobnou kartou – možné aktuálne spôsoby platieb sú stanovené na stránkach Internetového obchodu v informačnej záložke týkajúcej sa spôsobov platby a na webových stránkach https://www.paypal.com, https://www.payu.pl, https://www.przelewy24.pl. Vyúčtovanie transakcií elektronickými platbami a platobnou kartou je vykonávané podľa voľby Zákazníka prostredníctvom týchto servisov, ktoré vedú služby elektronických platieb a platobných kariet:
 1. PayPal.com – spoločnosť PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. poschodie 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembursko,
 2. Skrill - Paysafe Payment Solutions Limited, Grand Canal House, Grand Canal Street Upper, Dublin 4, Írsko, D04 Y7R5,
 3. Payu.pl – Payu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznaň, Poľsko.
Platby platobnou kartou dostupné priamo na stránkach Internetového obchodu sú realizované prostredníctvom Payu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznaň, Poľsko.
4.1.2
Bankové prevody:
 • Zákazník vykonáva úhrady na bankový účet Predajcu uvedený počas podávania Objednávky a v e-mailovej správe potvrdzujúcej obdržaní Objednávky Predajcom.
V predmete prevodu je potrebné uviesť meno, priezvisko a číslo Objednávky.
4.2
Splatnosť:
V prípade voľby, že Zákazník zvolí elektronickú platbu alebo platbu platobnou kartou, je Zákazník povinný vykonať platbu v termíne 7 kalendárnych dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy.
5
Náklady, spôsob a termíny dodania a prevzatia výrobku
5.1
Dodanie Výrobku Zákazníkovi je bezplatné, iba že Kúpna zmluva stanovuje inak. Náklady na dodanie Výrobku (vrátane poplatku za dopravu, doručenie a poštové služby) sú Zákazníkovi zobrazené na stránkach Internetového obchodu v informačnej záložke týkajúcej sa nákladov na dodanie a počas podávania Objednávky, vrátane okamihu, kedy Zákazník vyjadrí vôľu byť viazaný Kúpnou zmluvou
5.2
Predajca sprístupní zákazníkovi nasledujúce spôsoby dodania alebo prevzatia Výrobku:
 1. Kuriérska zásielka DHL
 2. Kuriérska zásielka DPD
 3. Kuriérska zásielka GLS
5.3
Spôsoby dodania Výrobkov uvedené v predchádzajúcom bode sa týkajú spravidla všetkých Výrobkov. Avšak niektoré formy zásielok nemusia byť dostupné s ohľadom na špecifikáciu alebo rozmery ponúkaných výrobkov, ako aj vzhľadom na Zákazníkom zvolenú lokalizáciu dodávky Objednávky. Presné informácie o existujúcich možnostiach dodania daného výrobku sa vždy nachádzajú na jeho stránke. Možno ich overiť kliknutím na „Zistiť čas a náklady na zásielku“. V prípade objednania niekoľkých výrobkov existuje možnosť vylúčenia niektorých foriem zásielky s ohľadom na jej nedostupnosť pre jeden z objednávaných výrobkov.
5.4
Termín dodania Výrobku Zákazníkovi je do 35 Pracovných dní. V prípade Výrobkov s rôznymi termínmi dodania, je dodacím termínom najdlhší uvedený termín, ktorý ale nemôže presiahnuť 35 Pracovných dní. Termín dodania Výrobku Zákazníkovi pozostáva z:
 1. Doby spracovania objednávky Predajcom – je to čas, v ktorom sa Predajca zaväzuje pripraviť tovar na odovzdanie Zákazníkovi alebo zaslanie Výrobku Zákazníkovi. O čase spracovania objednávky Predajcom je Zákazník informovaný na stránke Výrobku.
 2. Času spracovania zásielky – je stanovený v Pracovných dňoch. Je to čas, v ktorom Prepravca doručí Výrobok Zákazníkovi. O čase spracovania zásielky obsahujúcej Výrobok je Zákazník informovaný na stránke Výrobku, ako aj v záložke „Dodávka“.
Oba vyššie definované obdobia by nemali presiahnuť celkovo 35 pracovných dní a sú spoločne chápané ako dodacia lehota.
5.5
Začiatok dodacej lehoty Výrobku Zákazníkovi sa počíta nasledujúcim spôsobom: V prípade, že si Zákazník zvolí spôsob elektronických platieb alebo platobnou kartou – od dňa pripísania na bankový účet alebo zúčtovací účet Predajcu.
6
Ručenie a reklamácia výrobku
6.1
Základ a rozsah zodpovednosti Predajcu voči Zákazníkovi, ak má predaný Výrobok fyzickú alebo právnu vadu (záruka), sú definované všeobecne platnými zákonmi, najmä Občianskym zákonníkom (najmä v čl. 556-576 Občianskeho zákonníka).
6.2
Predajca je povinný dodať Zákazníkovi Výrobok bez vád.
6.3
Reklamácia môže byť Zákazníkom podaná napríklad:
 1. písomne na adresu: MOSSA, Biuro obsługi klienta, ul. Chrobrego 145/147, 87-100 Toruň, Poľsko;
 2. v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: kontakt.sk@carmager.com;
 3. prihlásením sa na svoj účet sk.carmager.com, a následne v paneli reklamácie výberom tovaru na reklamáciu.
6.4
Odporúča sa, aby Zákazník v popise reklamácie uviedol: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä typu a dáta vyskytnutia vady; (2) popis spôsobu privedenia Výrobku do súladu s Kúpnou zmluvou alebo vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpení od Kúpnej zmluvy; a (3) kontaktné údaje osoby, ktorá podáva reklamáciu – to uľahčí a urýchli posúdenie reklamácie Predajcom. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú iba podobu odporúčania a nemajú vplyv na účinnosť reklamácie podané spôsobom iným ako odporúčaný.
6.5
Predajca vybavuje reklamáciu Zákazníka okamžite, nie neskôr ako v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jej podania. Neodpovedanie vo vyššie uvedenej lehote znamená, že Predajca považoval reklamáciu za oprávnenú.
6.6
Zákazník, ktorý uplatňuje práva vyplývajúce zo záruky, je povinný dodať vadný Výrobok na náklady Predajcu na túto adresu: MOSSA, Biuro obsługi klienta, ul. Chrobrego 145/14 787-100 Toruň, Poľsko; Ak by s ohľadom na typ Výrobku alebo spôsob jeho namontovania bolo doručenie Výrobku Zákazníkom príliš ťažké, je Zákazník povinný sprístupniť Výrobok Predajcovi na mieste, v ktorom sa Výrobok nachádza.
7
Mimosúdne spôsoby vybavovania reklamácií a vymáhania pohľadávok, ako aj pravidlá prístupu k týmto postupom
7.1
Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, môže v prípade záujmu využiť mimosúdne prostriedky posúdenia reklamácie a vymáhania nárokov. Spory týkajúce sa internetových nákupov je možné riešiť prostredníctvom mediácie pred Vojvodskými inšpektorátmi obchodnej inšpekcie alebo rokovania u zmierovacieho súdu pri vojvodských inšpektorátoch obchodnej inšpekcie. Internetové adresy jednotlivých vojvodských inšpektorátov obchodnej inšpekcie sa nachádzajú na adrese http://www.polubowne.uokik.gov.pl/download/rejestr_podmiotow.xlsx. Spotrebiteľ môže tiež využiť iné metódy mimosúdneho riešenia a napr. podať svoju sťažnosť prostredníctvom internetovej platformy ODR, ktorá je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8
Právo na odstúpenie od zmluvy (týka sa kúpnych zmlúv uzatvorených od 25. decembra 2014)
8.1
Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom alebo Individuálnym Podnikateľom, a ktorý uzavrel Kúpnu zmluvu, môže v súlade s platnými predpismi v lehote 14 kalendárnych dní od nej odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby znášal náklady, okrem nákladov uvedených v bode 8.8 Obchodných podmienok.
Pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy, musí Spotrebiteľ alebo Individuálny podnikateľ informovať Predajcu, firmu MOSSA PIOTR BŁAHYJ, MARCIN BŁAHYJ SPOŁKA CYWILNA so sídlom v Toruni, ul. Chrobrego 145/147, e-mailová adresa: kontakt.sk@carmager.com, o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením, napríklad:
 1. písomne na adresu: MOSSA, Biuro obsługi klienta, ul. Chrobrego 145/147, 87-100 Toruň, Poľsko;
 2. v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: kontakt.sk@carmager.com;
 3. prihlásením sa na svoj účet sk.carmager.com, a následne v paneli vrátenia výberom tovaru na vrátenie.
Spotrebiteľ alebo Individuálny podnikateľ môže použiť vzor formulára odstúpenia od zmluvy, ale to nie je povinné. Pre zachovanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, aby Spotrebiteľ alebo Individuálny podnikateľ odoslal informáciu týkajúcu sa uplatnenia jeho práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím vyššie uvedenej lehoty.
8.2
Príkladný vzor formulára odstúpenia od zmluvy je pripojený v prílohe č. 2 k Zákona o právach spotrebiteľa a navyše je k dispozícii v bode 11 Obchodných podmienok. Spotrebiteľ alebo Individuálny podnikateľ môže použiť vzor formulára, ale to nie je povinné.
8.3
Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť:
 1. pre zmluvu, v plnení ktorej Predajca vydáva Výrobok a je zaviazaný k preneseniu jeho vlastníctva (napr. Kúpna zmluva) – od prevzatia Výrobku do vlastníctva Spotrebiteľom alebo Individuálnym podnikateľom alebo ním určenou treťou stranou inou ako prepravca, a v prípade zmluvy, ktorá: (1) zahŕňa viac Výrobkov, ktoré sú dodávané samostatne, v šaržiach alebo po častiach – od prevzatia vlastníctva posledného Výrobku, šarže alebo časti, alebo (2) spočíva v pravidelnej dodávke Výrobkov po dobu určitú – od prevzatia vlastníctva prvého z Výrobkov;
 2. pre ostatné zmluvy – odo dňa uzatvorenia zmluvy.
8.4
V prípade odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku sa zmluva považuje za neuzavretú.
8.5
Predajca má povinnosť neodkladne, nie neskôr ako v lehote 14 dní odo dňa obdržania vyhlásenia Spotrebiteľa alebo Individuálneho podnikateľa o odstúpení od zmluvy, vrátiť Spotrebiteľovi alebo Individuálnemu podnikateľovi všetky nim vykonané platby, vrátane nákladov na dodanie Výrobku (okrem nákladov uvedených v bode 8.8. Obchodných podmienok). Predajca vykoná vrátenie platby použitím rovnakého spôsobu úhrady, ktorý použil Spotrebiteľ alebo Individuálny podnikateľ, iba že Spotrebiteľ alebo Individuálny podnikateľ dal jasný súhlas s iným spôsobom vrátenia, ktorý pre neho nepredstavuje žiadne náklady. Ak Predajca nenavrhol, že sám prevezme Výrobok od Spotrebiteľa alebo Individuálneho podnikateľa, môže sa zdržať vrátenia platieb obdržaných od Spotrebiteľa alebo Individuálneho podnikateľa do okamihu prijatia Výrobku späť alebo dodania Spotrebiteľom alebo Individuálnym podnikateľom dôkazu o jeho odoslaní, v závislosti od toho, ku ktorej udalosti došlo skôr.
8.6
Spotrebiteľ alebo Individuálny podnikateľ má povinnosť neodkladne, nie neskôr ako v lehote 14 dní odo dňa, v ktorom odstúpil od zmluvy, vrátiť Výrobok Predajcovi alebo ho odovzdať osobe, ktorú Predajca poveril k prevzatiu, iba že by Predajca navrhol, že Výrobok prevezme sám. Pre zachovanie termínu stačí odoslať Výrobok pred jeho uplynutím. Spotrebiteľ alebo Individuálny podnikateľ môže vrátiť Výrobok na adresu: MOSSA, Zákaznícky servis, ul. Chrobrego 145/147, 87-100 Toruň, Poľsko.
8.7
Spotrebiteľ alebo Individuálny podnikateľ nesie zodpovednosť za zníženie hodnoty Výrobku, ktoré je výsledkom jeho používania spôsobom nad rámec toho, čo je potrebné na určenie povahy, vlastností a fungovania Výrobku.
8.8
Možné náklady spojené s odstúpením od zmluvy zo strany Spotrebiteľa alebo Individuálneho podnikateľa, ktoré je povinný znášať Spotrebiteľ alebo Individuálny podnikateľ:
 1. Ak si Spotrebiteľ alebo Individuálny podnikateľ zvolil spôsob dodania Výrobku iný ako najlacnejší obvyklý spôsob dodania dostupný u Predajcu, Predajca nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi alebo Individuálnemu podnikateľovi dodatočné náklady, ktoré mu vznikli.
 2. Spotrebiteľ alebo Individuálny podnikateľ nesie priame náklady na vrátenie Výrobku.
8.9
Právo na odstúpenie od zmluvy zo strany Spotrebiteľa alebo Individuálneho podnikateľa je vylúčené vo vzťahu k zmluvám:
 1. o poskytovaní služieb, ak podnikateľ vykonal v plnom rozsahu službu s vyjadreným súhlasom Spotrebiteľa alebo Individuálneho podnikateľa, ktorý bol pred začiatkom plnenia informovaný, že po realizácii plnenia podnikateľom stratí právo na odstúpenie od zmluvy;
 2. v ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, nad ktorými podnikateľ nemá kontrolu, a ktoré sa môžu vyskytnúť pred uplynutím termínu na odstúpenie od zmluvy;
 3. v ktorých je predmetom služby neprefabrikovaná vec, vyrobená podľa špecifikácie Spotrebiteľa alebo Individuálneho podnikateľa, alebo ktorá slúži na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
 4. v ktorých je predmetom služby vec podliehajúca skaze alebo majúca krátku dobu trvanlivosti;
 5. v ktorých je predmetom služby vec doručená v zapečatenom obale, a ktorá po otvorení balenia nedá vrátiť s ohľadom na ochranu zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal otvorený po dodaní;
 6. v ktorých sú predmetom služby veci, ktoré po dodaní, s ohľadom na svoj charakter, budú neoddeliteľne spojené s inými vecami;
 7. v ktorých sú predmetom služieb alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí kúpnej zmluvy, a ku ktorých dodaniu môže dôjsť až po uplynutí 30 dní, a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu, nad ktorými podnikateľ nemá kontrolu;
 8. v ktorých Spotrebiteľ alebo Individuálny podnikateľ jasne žiadal, aby podnikateľ k nemu prišiel za účelom vykonania nutnej opravy alebo údržby; ak podnikateľ poskytuje navyše ďalšie služby okrem tých, ktorých prevedenie Spotrebiteľ alebo Individuálny podnikateľ žiadal, alebo dodáva veci iné ako náhradné diely potrebné na vykonanie opravy alebo údržby, právo na odstúpenie od zmluvy prináleží Spotrebiteľovi alebo Individuálnemu podnikateľovi v rozsahu dodatočných služieb alebo predmetov;
 9. v ktorých sú predmetom služieb zvukové alebo vizuálne nahrávky alebo počítačové programy dodávané v zapečatenom balení, ak bolo balenie otvorené po dodaní;
 10. o doručovaní novín, periodík alebo časopisov s výnimkou zmluvy o predplatnom;
 11. uzatvorenej formou verejnej aukcie;
 12. o poskytovaní ubytovacích služieb iných ako pre rezidenčné účely, prepravu tovaru, prenájom áut, stravovanie, služby pre voľný čas, zábavné, športové alebo kultúrne podujatia, ak zmluva stanovuje deň alebo dobu poskytovania služby;
 13. o poskytovaní digitálneho obsahu, ktorý nie je uložený na hmotnom nosiči, pokiaľ realizácia plnenia začala s jasným súhlasom Spotrebiteľa alebo Individuálneho podnikateľa pred vypršaním lehoty na odstúpenie od zmluvy a potom, čo bol podnikateľom informovaný o strate práva na odstúpenie od zmluvy.
9
Ochrana osobných údajov
9.1
Správcom databázy Zákazníkov Internetového obchodu je Mossa Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. so sídlom v Toruni, ul. Barwna 53, 87-100 Toruň, ďalej len „Správca“.
9.2
Osobné údaje Zákazníkov Internetového obchodu sú uchovávané Správcom a sú vhodne zabezpečené v súlade s požiadavkami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, ďalej len „GDPR“.
9.3
Osobné údaje Zákazníkov budú spracované za účelom:
 1. plnenia Kúpnej zmluvy, tj. na základe č. 6 ods. 1 písm. b GDPR
 2. zasielania obchodných informácií na marketigové účely vlastných výrobkov a služieb Správcu, tj. na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR,
 3. zverejnenia Zákazníkom hodnotení výrobkov alebo elektronických služieb, tj. na základe čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.
9.4
Osobné údaje Zákazníkov budú zhromažďované v prípade ich dobrovoľného odovzdania prostredníctvom podania Objednávky, prostredníctvom kontaktu so Správcom alebo prostredníctvom založenia Účtu.
9.5
Zákazník počas registrácie alebo neskôr môže vyjadriť súhlas s doručovaním Newslettera na uvedenú e-mailovú adresu. Vyjadrenie vyššie uvedeného súhlasu je rovnocenné s vyjadrením súhlasu so spracovaním osobných údajov Správcom za účelom realizácie priameho marketingu vlastných výrobkov a so zaslaním elektronickou cestou na uvedenú e-mailovú adresu obchodných informácií stanovených zákonom z 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickou cestou. Vyjadrený súhlas je dobrovoľný a môže byť kedykoľvek odvolaný.
9.6
Po vykonaní zmluvy alebo odstránení účtu Zákazníka bude spracovanie osobných údajov Zákazníka obmedzené, a po uplynutí období spracovania ustanovených v právnych predpisoch budú tieto údaje odstránené, iba že Zákazník vyjadrí jednoznačný súhlas s ďalším použitím týchto údajov Správcom.
9.7
Zákazníci Obchodu majú právo na prístup a opravu sebou uvedených informácií, ktoré sú osobnými údajmi, a navyše majú právo požadovať prístup k sebou uvedeným informáciám, ktoré sú osobnými údajmi, právo na ich opravu, odstránenie alebo obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, a tiež prenos údajov. Zákazník má taktiež právo kedykoľvek zrušiť vyjadrený súhlas bez vplyvu na zákonnosť spracovania, ku ktorému došlo na základe súhlasu pred jeho zrušením, a právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je predseda Úradu pre ochranu osobných údajov.
9.8
Politika Ochrany osobných údajov internetového obchodu sk.carmager.com podrobne upravujúca problematiku ochrany osobných údajov, cookies a prevádzkových údajov je k dispozícii na adrese https://sk.carmager.com/Politika-ochrany-osobnych-udajov-cinfo-slo-20.html.
10
Záverečné ustanovenia
10.1
Zmluvy uzavreté prostredníctvom Internetového obchodu sú uzatvárané v slovenčine.
10.2
Zmena Obchodných podmienok:
10.2.1
Poskytovateľ si vyhradzuje právo na vykonávanie zmien týchto Obchodných podmienok na základe týchto stanovených pravidiel. Všetky zmeny budú uverejňované v podobe zjednoteného texte obsahujúceho zmeny Obchodných podmienok na stránkach obchodu sk.carmager.com vrátane informácií o vykonaných zmenách a nadobúdajú platnosť v termíne, ktorý zakaždým určí Poskytovateľ, nie kratšom ako 7 dní od okamihu zverejnenia na stránkach zmenenej verzie Obchodných podmienok. Zmeny Obchodných podmienok sa nevzťahujú na objednávky zadané pred nadobudnutím účinnosti zmien, tieto objednávky sa budú vykonávať na základe existujúcich pravidiel. Navyše vykonanie nákupu v internetovom obchode sk.carmager.com vyžaduje zakaždým zoznámenie sa s aktuálnou verziou Obchodných podmienok a ich akceptáciu.
10.2.2
V prípade uzavretia na základe týchto Obchodných podmienok zmlúv trvalého charakteru (napr. poskytovanie Elektronickej služby – Účet) zmenené Obchodné podmienky su pre Odberateľa záväzné, ak boli dodržané požiadavky stanovené v článkoch 384 a 384[1] občianskeho zákonníka, to znamená Odberateľ bol o zmene riadne upovedomený a nevypovedal zmluvu v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa oznámenia. V prípade, keby zmena Obchodných podmienok mala za následok zavedenie akýchkoľvek nových poplatkov alebo zvýšenie existujúcich, Odberateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo na odstúpenie od zmluvy.
10.2.3
V prípade uzavretia na základe týchto Obchodných podmienok zmlúv iného charakteru než trvalé zmluvy (napr. Kúpna zmluva) nebudú zmeny Obchodných podmienok žiadnym spôsobom narušovať nadobudnuté práva Odberateľov/Zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi pred dňom vstupu zmien Obchodných podmienok do platnosti, najmä zmeny obchodných podmienok nebudú mať vplyv na už zadávané alebo zadané Objednávky a uzavreté, realizované alebo plnené Kúpne zmluvy.
10.3
Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru vypracované vo Viedni 11. apríla 1980 a Dohovoru o obmedzení medzinárodného predaja tovaru vypracované v New Yorku 14. 06. 1974 sa vylučujú.
10.4
Vo veciach neupravených týmito Obchodnými podmienkami sa uplatňujú všeobecne platné ustanovenia poľského práva, najmä: Občianskeho zákonníka; zákonu o poskytovaní služieb elektronickou cestou z 18. júla 2002 (Zb. zák. 2002 č. 144, pol. 1204 s novelizáciou); pre Kúpne zmluvy uzavreté od 25. decembra 2014 so Zákazníkmi, ktorí sú spotrebiteľmi – ustanovenia zákona o právach spotrebiteľa z 30. mája 2014 (Zb. zák. z roku 2014, položka 827, s novelizáciou) a iné príslušné ustanovenia všeobecne platného práva, s výhradou bodu 10.6
10.5
Voľba poľského práva nezbavuje spotrebiteľa ochrany, ktorá mu bola poskytnutá na základe ustanovení, ktoré nemožno v zmluve vylúčiť podľa práva krajiny, v ktorej má spotrebiteľ obvyklý pobyt, pod podmienkou, že podnikateľ: (1) vykonáva svoju ekonomickú alebo profesijnú činnosť v krajine, v ktorej má spotrebiteľ miesto obvyklého pobytu; alebo (2) akýmkoľvek spôsobom smeruje takú činnosť do tej krajiny alebo do niekoľkých krajín vrátane tejto krajiny, a zmluva patrí do rozsahu tejto činnosti.
10.6
V súlade s čl. 6 ods. 2 Nariadenia Rím I, Predajca/Poskytovateľ vykonáva voľbu poľského práva ako vhodného pre zmluvy uzavreté so spotrebiteľmi, vrátane Kúpnych zmlúv, zmlúv týkajúcich sa poskytovania Elektronických služieb. Poľské právo preberá smernicu č. 2011/83/EÚ z októbra 2014, ktorá zjednocuje európske predpisy v oblasti zmlúv na diaľku, a to aj prostredníctvom internetu. Poskytovateľ bude rešpektovať priaznivejšie práva spotrebiteľov alebo podnikateľov podľa práva obvyklého pobytu spotrebiteľa alebo podnikateľa.
10.7
Internetový obchod www.carmager.com rešpektuje a do svojej činnosti implementuje zásady vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 o neodôvodnenom geografickom blokovaní a iných formách diskriminácie zákazníkov z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo miesta podnikania na vnútornom trhu a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernice 2009/22/ES. Prístup do internetového obchodu, vrátane všetkých Objednávok zadaných jeho prostredníctvom sa bude vykonávať na základe podmienok stanovených v týchto Obchodných podmienkach, bez ohľadu na štátnu príslušnosť Zákazníka, miesto bydliska alebo miesto podnikania. Obchod Carmager.com nevyužíva presmerovanie na iné verzie rozhrania Obchodu z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo miesta podnikania Zákazníka bez predchádzajúceho výslovného súhlasu Zákazníka alebo Odberateľa. Obchod Carmager.com neuplatňuje a nebude uplatňovať žiadne iné kritériá, ktoré sa všeobecne považujú za diskriminačné, vrátane tých, ktoré nie sú uvedené vo vyššie uvedenom Nariadení. Podporované miesta dodania Výrobkov (krajina doručenia) bude Predajca priebežne označovať, aktualizovať a sprístupňovať Zákazníkom a Odberateľom.
11
Vzor formulára odstúpenia od zmluvy
Stiahnuť

Stránky používajú súbory Cookie za účelom poskytovania služieb v súlade s Politikou Cookies. Môžete určiť podmienky ukladania alebo prístupu ku Cookies vo vašom prehliadači.
Zavrieť
pixel